Konkurss


Cien. Skolotāji!

Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija kopā ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu ētikas un kristīgo skolotāju metodisko apvienību aicina piedalīties vērtībizglītības
                                      literāri – vizuālā konkursā
                Vēstule K.Skalbes pasakas „ Kaķīša dzirnavas” varoņiem”.

Konkursa  mērķi un uzdevumi

1. Konkurss veltīts Latvijas valsts dibināšanas simtgadei, ar mērķi stiprināt mūsu tautas ētiskos ideālus un patriotismu.
2. Piedāvāt skolēniem iespēju savā darbā apliecināt ētiskās un kristīgās vērtības, iepazīstot Kārļa Skalbes daiļradi.
3. Veicināt skolēnu radošo izpausmi.

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu, skolēni no 1-12.klasei vecuma grupās:
1.-2. klašu skolēni;
3.-4. klašu skolēni;
5.-6. klašu skolēni;
7.-8. klašu skolēni;
9.-10. klašu skolēni;
11.-12. klašu skolēni;
kā arī mākslas un svētdienas skolu u.c. interešu izglītības skolu skolēni.
Konkursa  darba saturs

Vērtībizglītības konkursā tiek pārbaudītas izglītojamo apgūtās attieksmes, prasmes un zināšanas par kristīgām vērtībām un ētiski tikumiskām vērtībām un morāli.

Konkursa norise

1.solis - līdz 2015. gada 25. martam skolotājs piedāvā skolēniem izlasīt K.Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnavas”, kā arī noskatīties režisores Rozes Stiebras veidoto animācijas filmu pēc K.Skalbes pasakas motīviem. Izanalizēt kopā ar skolēniem pasakas galveno domu, zemtekstus un simbolus un vedināt skolēniem pārdomāt, kam viņi vēlētos no pasakas varoņiem uzrakstīt vēstuli un ko viņi vēlētos pateikt, līdzi just, novēlēt vai pajautāt, vai arī pastāstīt kaut ko par sevi. Skolotāji iepazīstina skolēnus, ka K.Skalbes „Kaķīša dzirnavas’’ ir nominēta kā „Nācijas lasītāka grāmata 2014. gadā”. Svarīgi, lai bērniem būtu sniegta kopaina par K.Skalbes daiļradi kā par ticīgas un tikumīgas personības spēju pozitīvi ietekmēt veselas tautas dzīvi un vērtību izpratni, un būtu vēlme līdzināties.

2.solis. Vēstule kādam no pasakas varoņiem, kurš skolēnu ir uzrunājis visvairāk. Skolēna asociācijas, salīdzinājumi, simboli par šī varoņa konkrētas rīcības piemēru un secinājumi, kāpēc tas skolēnam pašam likās svarīgi. Zīmējumi, attēli vai cita veida vizuālā informācija ir būtiska konkursa darba sastāvdaļa.

Mērķis – atlasīt skolēnu labākos darbus, galvenais kritērijs – vēstulē ir atspoguļoti arī paša autora līdzpārdzīvojumi pasakas varoņiem, kas kalpo kā labs piemērs skolēnu rakstura veidošanā.

Konkursa rezultāts – Izvēlēta/s vislabākā/s vēstule/s kādam K.Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” varonim vai varoņiem. Darba apjoms 1-2.kl līdz 80 vārdiem 3-4.kl. – līdz 100 vārdiem, 5-6.kl. skolēniem – līdz 150 vārdiem, 7-12.kl.skolēniem līdz 250 vārdiem, pievienota ilustrācija. Noteiktais apjoms nav obligāti jāsasniedz, taču vēlams to nepārsniegt.

Tehniskais izpildījums – uz A4 izmēra lapām, rokrakstā, ievērojot pareizrakstības un interpunkcijas likumus, ievērojot atkāpes un attālumus no lapas malām (2 cm no labās malas un 2,5 cm no kreisās) pārdomāti izvietojot tekstu lapā. Darbs obligāti jāpapildina ar ilustrāciju, fotogrāfiju kopijām vai dizaina elementiem, kas palīdz atklāt literārā darba galveno domu. Ilustrācija var tikt pievienota uz citas A4 lapas, ko gatavo un noformē skolēns. Ilustrāciju var veikt arī cits skolēns, tādā gadījumā jānorāda arī viņa vārds. Konkursa darba labajā apakšējā stūrī norādāms vēstules autora vārds, uzvārds, darba vadītāja vārds uzvārds, skolas, klases nosaukums pievienojams datorrakstā, to var piespraust. Tā kā labākie darbi var tikt izdoti grāmatā, tad precizitāte ir svarīga.

Konkursa darbus skolas iesniedz elektroniski ( ieskenējot rakstisko un vizuālo daļu) uz
e-pastuelitaklein@inbox.lv un margsa@inbox.lv līdz 2015. gada 25. martam.un nosūtīt pa pastu A4 aploksnē 15 dienu laikā. Uz aploksnes norādot skolu, kas sūta, un konkursa nosaukumu. Adrese: Konkursam, Uzvaras ielā 4-17, Jaunjelgava, LV-5134

Konkursa  mērķi un uzdevumi

Darbus izvērtēs konkursa žūrijas komisija 10 cilvēku sastāvā: ētikas un kristīgās mācības skolotāji, mākslinieki, literatūras skolotāji. Pieteikties līdz 05.03.2014., t.26649549 vai elektroniski elitaklein@inbox.lv, atlases kritērijs – tēmas un uzdevuma izpratne.

Komisija vērtēs:
A)   saturu: vēstules galvenās domas, idejas veiksmīga atklāšana ( 10 punkti), tēlainība - izteiksmes līdzekļi, pareizrakstība, glītums ( 10 punkti) autora līdzpārdzīvojums konkrētas rīcības piemēram ( 10 punkti) un morāle, secinājumi kā mums dzīvot vai ko varam mācīties, novēlējums mūsu Latvijas tautai ( 10 punkti);
B)    noformējums: ilustrācijas idejas īstenojums, kas palīdz atklāt galveno domu ( 10 punkti), zīmējuma/attēla/aplikācijas noformējuma kvalitāte un atbilstība katrai  vecuma grupai.
C)    3 neatkarīgu ekspertu - sabiedrībā pazīstamu cilvēku - vērtējums ( katrs piešķir 10 punktus, viņaprāt, labākajam darbam vai arī sadala šos punktus vairākiem). Iegūtie punkti tiek summēti. Maksimāli iespējams iegūt 80 punktus. Pēc iegūto punktu skaita nosaka 10 labākos darbus katrā vecuma grupā. Žūrija patur tiesības piešķirt veicināšanas balvas.

Konkursa noslēgums

Rezultāti tiks nosūtīti skolām līdz 2015. gada 5. aprīlim. Visi olimpiādes dalībnieki saņems pateicības. 12 labāko konkursa darbu „Vēstule K.Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” varoņiem” autori tiks aicināti uzstāties Latvijas kristīgās mācības olimpiādē – Bībeles svētkos, Rīgā 2015. gada 11. aprīlī.

Iesniegtie darbi tiks izstādīti Rīgā Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāju konferences laikā, ko organizē Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija kopā ar Latvijas Kristīgo misiju.
2015. gada 18. aprīlī, kā arī izdoti diskā vai izdoti grāmatā par godu Latvijas valsts simtgadei ’’Pēc 100 gadiem’’
 Galvenā konkursa uzvarētāju godināšana un iespēja uzstāties ar savas vēstules priekšlasījumu notiks grāmatas ’’Vēstules K.Skalbes pasakas ’’Kaķīša dzirnavas’’ varoņiem jeb vēstules Latvijai dzimšanas dienā. Pēc 100 gadiem’’ atvēršanas svētkos 2015. gada rudenī, Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā, kas būs veltīta Latvijas simtgadei.

2015. gada 17. februārī

Margarita Savicka Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas priekšsēdētāja

Elita Kleinhofa – Prūse, Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu ētikas un kristīgās mācības skolotāju MA vadītāja, LKSA valdes locekle