Nolikums Bībeles svētkiem 2014. gadāMēs ticam un ceram, ka Dieva žēlastībā veiksmīgi tiks sagatavoti un novadīti kārtējie 23. Bībeles svētki, kas notiks 2014.gada 12.aprīlī plkst.10:00 Rīgas Kristīgajā vidusskolā (A. Deglava ielā 3, LV-1009, jābrauc ar 11. vai 22. trolejbusu līdz Lienes ielas pieturai vai 3. vai 52. autobusu līdz Daugavas stadionam).


Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: "ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma."
Jņ.8:12


Skatiens uz Gaismu un Mīlestību


Kopīgās tēmas izpratnes jautājumi


4.-12.kl.:

Es skatos uz Tevi Kungs: 5.Moz. 30:16; Ps71:6, 90:8; Mt.22:34-40; Rom.12:9-21; Jēk.2:8; 1.Jņ4:11; Ef.5:9; Kol.2:2; Atkl.21:23

Kādai jābūt mūsu mīlestībai: 3.Moz.19:18; Mih.6:8; Mat.22:37-39; 1.Jņ 3:7-24; 1.Jņ5:3; 1.Kor.13.

Speciālie uzdevumi


3.kl.: uzdevumi tiek sastādīti pamatojoties uz Kristīgas mācības satura apguvi. Papildus Rakstu vietas: Jonas 4; Ps.42; 1.Kor.13.

4.-5.kl: 5.Moz.6-5; Jonas 4; Ps.42; Mt.5:14-16, 43-48; Mt.25:1-8; Lk.8:4-15; Lk.10:25-37; Jņ.13:34-35; Jņ.15:1-17; 1.Jņ 4. 1.Kor.13.

6.-7.kl.: 5.Moz.6-5; Ps.36; Ps.42; Jes.9:1-6; Mt.6:1-4, Mt.14:22-36; Mt.25:1-8; Lk.10:38-42; Lk.15:3-7, 11-32; Rom.13:8-10; 1.Jņ. 4; 1.Kor.13.

8.-9.kl.: 5.Moz.6-5; Ps.42; Jes.58:7-11; Mt.10:24-33, Mt.13:24-30, 36-40; Mt.19:16-24; Lk.10:38-42; Lk.11:33-40; Jņ.15; 1.Jņ. 4; 1.Kor.13.

10.-12.kl.: 5.Moz.6-5; Ps.42; Mt.7:16-23; Mt.25:31-46; Mk.7:24-30; Lk.12:1-21; Lk.18:35-43; Lk.19:11-27; Jņ13:31-38; 15; 1.Jņ. 4; 1.Kor.13.

Zelta panti


4.-7.kl.: Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. /Jņ3:16-17/

8.-12.kl.: Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. /1.Kor.13:1/


Papildinformācija


1. Visi olimpiādes dalībnieki dalās vecumgrupās: 3kl.; 4.-5.kl.; 6.-7.kl.; 8.-9.kl.; 10.-12.kl.

Olimpiādes testa jautājumi tiek sastādīti no speciālo uzdevumu dotajam Rakstu vietām.

2. Aicinām piedalīties zīmēšanas konkursā par tēmu ”Skatiens uz Gaismu un Mīlestību”

Darba ilgums 1 stunda, darbs ir veicams ar saviem materiāliem.

3. Aicinām piedalīties radošajā konkursā (uzvedumi, dzeja, dziesmas, dejas u.c.).

4. Aicinām skolotājus aktīvi iesaistīties svētku sagatavošanā un komisijas darbā, gaidām jūs stundu pirms svētku sākuma.

5. Ēdināšana notiks skolas ēdnīcā.

6. Maksa par pusdienām 1 skolēnam - € 1,40

7. Pieteikumus sūtīt uz adresi: maritebrauna@inbox.lv. Pieteikumu nosūtīšanas beigu termiņš – 2013.g. 02.aprīlis. Lūdzam norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, pilsētu vai pagastu un pedagoga vārdu, uzvārdu, kā arī pedagogus, kas piedalīsies vērtēšanas komisijā.

8. Labākie radošā konkursa priekšnesumi tiks iekļauti kopīgajā svētku koncertā.

Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija
Marija Mārīte Brauna (26338099, 67402508-vakaros)